آمادگی عمل تعویض مفصل لگن ، شامل دانستن کافی درباره مراحل مدرمان، مدت زمان جوش خوردن مفصل و شرایط محیطی لازم برای بعد از عمل است که میتواند به بیمار کمک کند تا شرایط روحی و محیطی لازم را فراهم آورد. اگر شما جز کسانی هستید که میخواهید این جراحی را انجام دهید، حتما این...
فهرست