ساکروایلیاک بیماری است که باعث درد در قسمت پایینی کمر و باسن می شود. مفصل ساکروایلیاک سبب اتصال قسمت پایینی ستون فقرات به لگن می شود و التهابی که در این ناحیه ایجاد می شود را بیماری ساکروایلیاک گویند. ساکروایلیاک با دیگر آرتروزهای التهابی مرتبط است. درد ناشی از ساکروایلیاک به قسمت پایین کمر و...
فهرست