پارگی رباط صلیبی قدامی از جمله  آسیب های رباط مفصل زانو است باعث اختلال در پایداری غیر فعال زانو و زانو درد می شود، باید به عنوان خطر بالقوه تحت درمان قرار گیرد. آسیب های رباط مانند آسیب های مینیسک زانو شایع بوده و عمدتاً ورزشکاران رشته های دارای برخورد مانند فوتبال، اسکی روی یخ، هندبال...
فهرست