خشکی مفصل آرنج

آرنج، مفصلی بین دست و بازو است که به دلایل آسیب و ضایعه و روماتیسم و دلایل دیگر دچار خشکی و محدودیت حرکت شده و باعث درد شدیدی در دست می شود. درمان های رایج برای بهبود این محدودیت و خشکی حرکت آرنج عبارتند از تزریق، اسپلینت و بریس و در نهایت جراحی و آرتروسکوپی که در راستای کاهش درد و بهبود عملکرد مفصل انجام می شوند.

خشکی مفصل آرنج چیست؟

خشکی مفصل آرنج یکی از رایجترین مشکلاتی است که میتواند بعداز آسیب دیدگی، جراحی و یا بر